klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Established door productkwaliteit

 • Wédéflex dakbedekkingssystemen voldoen aan Bijlage I van BRL 1511, deel 2, Interpretatiedocument Established Product
  Eisen:
  1. Het product dient gedurende een periode van tenminste 10 jaar continu gecertificeerd te zijn door een certificatie-instelling, die geaccrediteerd is door een accreditatie-instelling, die lid is van de EA (Europese Accreditatie organisatie).
  2. Gedurende de onder punt 1 gestelde periode mogen geen afwijkingen m.b.t. de betrokken productkarakteristieken zijn geconstateerd welke hebben geleid tot intrekking van het certificaat.
  3. Door middel van inspectie overeenkomstig de onderzoeksmethode "Established Product" en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling dient aangetoond te worden, dat het betreffende product:
   • verwerkt onder in Nederland gebruikelijke weersomstandigheden
   • verwerkt overeenkomstig in Nederland gebruikelijke verwerkingsmethoden
   • toegepast in een in Nederland gebruikelijk dakbedekkingssysteem
   • gedurende een periode van tenminste 10 jaar blijkt te functioneren onder klimatologische omstandigheden die overeenkomen met de Nederlandse.
  Conclusie:
  Indien het product aan de geformuleerde eisen voldoet, wordt het product als "Established Product" beschouwd.
  In het KOMO certificaat voor Wédéflex Duurzame Daksystemen wordt dit door KIWA bevestigd.
 • Levensloopdocument / Levensloopverklaring ®
  Door BDA Dakadvies is een Levensloopdocument opgesteld inzake de kwaliteitsaspecten van Wédéflex dakbanen, type 446K14. In dit onderzoek zijn betrokken alle ooit op deze dakbanen uitgevoerde productkeuringen, zoals laboratoriumproeven bij externe kwaliteitsbewaking, onderzoekingen inzake lange duur gedrag in de praktijk, onderzoeken in het kader van Established Product, etc.
  Aanvullend hierop zijn opnieuw onderzoeken uitgevoerd op de projecten waar reeds eerder duurzaamheidsonderzoeken zijn gedaan en zijn opnieuw monsters dakbedekking onderzocht.

  BDA concludeert: Wédéflex dakbedekkingssystemen functioneren over een periode van meer dan 30 jaar goed onder Nederlandse klimatologische omstandigheden.
  De oudste systemen hebben een bewezen levensduur van 34 jaar.
  Op grond van de resultaten van al deze onderzoeken en studies blijkt dat de relevante kwaliteitsaspecten van Wédéflex dakbanen 446K14 binnen een zekere bandbreedte een constant beeld geven. Gecombineerd met de onderzoeken in de praktijk wordt verwacht dat de huidige Wédéflex dakbanen een vergelijkbare prestatie zullen leveren met een verwachte levensduur van meer dan 30 jaar.
  Deze unieke uitspraak wordt door BDA exclusief voor Wédéflex gemaakt.

 • De organisatie is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001.

 • Wédéflex dakbanen bestaan uit hoogwaardig APP-gemodificeerd bitumen, daardoor:
  • hoge weerstand tegen veroudering
  • hoge temperatuurstabiliteit
  • zonder afwerking UV-bestendig
  • onderhoudsarm.
 • Wédéflex dakbanen bevatten twee aparte inlagen, namelijk glasvlies en polyester (geen combinatie-drager):
  • de glasvliesinlage zorgt voor een krimpvrije en maatvaste verwerking, wat zeer belangrijk is voor de details
  • de glasvliesinlage wordt hoog in de dakbaan aangebracht, waardoor mede de langere levensduur wordt verkregen.
 • Wédéflex dakbedekking kan in alle systemen worden toegepast:
  • voor alle voorkomende ondergronden zijn gecertificeerde systeemoplossingen voorhanden
  • alle systeemtoepassingen voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit en sluiten aan op de beoogde gebruikswaarde van het dak
  • kan in één- of meerlaagse systemen toegepast worden
  • geschikt voor alle verwerkingmethoden: branden, koud kleven, mechanisch en losliggend.
 • Alle systemen zijn vliegvuurbestendig uit te voeren (NEN 6063).

 • Wédéflex dakbanen kunnen volgens de NEN 6050 verwerkt worden.
  Bepaalde combinaties van ondergronden, isolaties, detailleringen en open vuur kunnen soms een brandgevaarlijke situatie opleveren. Daarom heeft de dakenbranche gezamenlijk een initiatief genomen, de NEN 6050; daarin worden dergelijke situaties benoemd en met een pakket van maatregelen het risico beheerst.
  Wédéflex werkt hier van harte aan mee en heeft producten ontwikkeld die in het kader van deze NEN kunnen worden toegepast, maar die natuurlijk wél aansluiten aan de Wédéflex filosofie: veilig, kwalitatief hoogwaardig én duurzaam. Ook hebben we cursussen voor onze Wédéflex Established Dealers georganiseerd, waarin hen is geleerd welke producten waar worden toegepast en hoe ze moeten worden verwerkt. Dit alles vanuit onze constante duurzaamheidgedachte.