klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Established door verzekeringsvoordelen

 • De Wédéflex Verzekerde Garantie dekt de herstelkosten van het verzekerde object voor zover deze noodzakelijk zijn, voor het opheffen van lekkages(s) aan het verzekerde object.

 • 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

 • De verzekering blijft ook van kracht bij faillissement van het uitvoerend dakbedekkersbedrijf en/of Wédéflex Duurzame Daksystemen (zekerheid voor de opdrachtgever).

 • De verzekerde garantie kan in het 9e jaar, onder voorwaarden met 5 jaren worden verlengd.

 • De juridische basis van de Wédéflex verzekering is de terzijdestelling van artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek.
  • Wettekst luidt: “De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde zaak, indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak”. Duidelijk is dat alleen een verzekering die dit artikel terzijde stelt waarde heeft; anders zou men alle claims op basis van eigen gebrek (bijvoorbeeld productiefout) kunnen uitsluiten.

 • Wédéflex Duurzame Daksystemen respecteert in haar algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de verzekeringsvoorwaarden (uniek).

 • Door Wédéflex uitgebrachte schriftelijke adviezen, dan wel goedkeuring van details en bestekteksten zijn meeverzekerd (Bestekcheck®).

 • Bij schade:
  • schadevaststelling door onafhankelijk arbiter Arcadis (voorheen PRC Bouwcentrum)
  • de uitspraak van Arcadis is bindend voor partijen
  • de kosten van Arcadis zijn meeverzekerd, dus géén kosten zoals bij arbitrage voor de verliezende partij.

 • Het uitsluiten van stormschade vindt pas plaats bij windschade veroorzaakt door storm boven de waarden waarmee volgens de vigerende NEN-normen gerekend moet worden (meeste verzekeringen gaan maar tot 14 m/s). Hierdoor kan eerder een beroep worden gedaan op de polis van Wédéflex, waardoor de dakeigenaar zijn eigen verzekering “schoon” houdt.

 • Het eigen risico voor de dakeigenaar is nihil.

 • De verzekerde som blijft gedurende de gehele looptijd gehandhaafd, er vindt geen afschrijving/afbouw plaats.

 • 10% overwaarde is in de polis meeverzekerd ter dekking van eventuele opruimingskosten.

 • Wanneer het verzekeringscertificaat is ondertekend, worden de premiekosten als afgedragen beschouwd (extra zekerheid voor de opdrachtgever).

 • Geen plafond aan het totaal op jaarbasis uit te keren schadebedrag. Daardoor is elk certificaat volledig gedekt, onafhankelijk van andere schadeclaims bij verzekerden.

 • Water op de dakbedekking is geaccepteerd conform het keuringscriterium: "een laag water van circa 10 mm. hoogte - met plaatselijk maximum van circa 30 mm - over maximaal circa 20% van het dakoppervlak is toelaatbaar".

 • Acceptatie normale werking van de ondergrond.

 • Wédéflex Levensloopcontract
  Het Wédéflex Levensloopcontract voorziet in een behoefte van de professionele opdrachtgever die risico- en zorgeloos de periode van 20 jaar in zijn MJOP wil halen. 

  Wat hebben we nodig voor het Levensloopcontract?
  Door Wédéflex wordt een advies opgesteld voor het bedoelde dak. Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een Wédéflex Established Dealer wordt de Wédéflex Verzekerde Garantie verstrekt. Afhankelijk van omgevingsfactoren, ligging, gebruik, etc. wordt een onderhoudsfrequentie bepaald waarin de zgn. RIC (Reinigend, Inspectief en Correctief) onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd.
  In Wédéscan wordt deze inspectie vastgelegd. Wédéscan is een geautomatiseerd, digitaal inspectiesysteem op basis van de NEN 2767 waarmee op objectieve wijze de conditie van dakbedekkingen wordt vastgelegd in een elektronisch dossier. Dit dossier is ook te allen tijde toegankelijk voor de dakeigenaar.
  Door een onafhankelijke partij wordt aan het dak tenminste eenmaal voor het tiende jaar een conditiemeting verricht, die eveneens met behulp van de Wédéscan systematiek wordt vastgelegd. Datzelfde gebeurt eveneens voor de periode van het elfde tot het vijftiende jaar. Alle zekerheidstellingen vanuit Wédéflex zullen zolang als de geschetste situatie wordt voortgezet eveneens van kracht blijven. Tot aan het twintigste jaar.

 • Garantie voor groendaken
  In samenwerking met Copijn te Utrecht, Binder Groendaken te Poortugaal, Wencop Hoveniers te Barneveld, Jonkers Hoveniers te Venlo en Farwick Groenspecialisten te Enschede is het mogelijk om voor intensieve daktuinconstructies een verzekerde all-in Daktuingarantie te verstrekken. Wanneer zich een gedekte schade aan het Wédéflex dakbedekkingssysteem voordoet, wordt de aanwezige daktuin voor kosten van de verzekering verwijderd en na het repareren van de dakbedekking weer in originele staat teruggebracht. Ook wanneer de schade is ontstaan door of tijdens het aanbrengen van de daktuin zelf.

  Voor extensieve groendaken geldt dat de Wédéflex Established Dealer de reguliere verzekerde garantie kan uitbreiden met een uit- en inbouwdekking voor een extensief dakbegroeningssysteem, dat onder de verantwoordelijkheid van de Wédéflex Established Dealer zelf is aangebracht. In geval van een onder de verzekerde garantie gedekte tekortkoming, voorziet deze dekking in het vergoeden van de kosten voor het verwijderen en na de reparatie opnieuw aanbrengen van het extensieve groendak.

 • Garantie voor (energie)installaties op het Wédéflex dak
  Voor (energie)installaties op het dak geldt dat de Wédéflex Established Dealer de reguliere verzekerde garantie kan uitbreiden met een uit- en inbouwdekking voor deze (energie)installatie die onder de verantwoordelijkheid van de Wédéflex Established Dealer zelf is aangebracht. In geval van een onder de verzekerde garantie gedekte tekortkoming, voorziet deze dekking in het vergoeden van de kosten voor het verwijderen en na de reparatie opnieuw aanbrengen van de (energie)installatie.