klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Terug naar Nieuws

WÉDÉ-INFO

WINDKISTPROEF

De Wédémec Tex wordt aangebracht op de met  Wédé-Indever Motorway (bitumineuze primer) voorgesmeerde betonnen kanaalplaten (dikte 150 mm).Wat zijn windkistproeven? Waarom worden ze uitgevoerd? Hoe gaat het in zijn werk? En hoe interpreteer ik vervolgens de testresultaten? U leest het hier.

Op de Wédémec Tex worden strepen Soudatherm Roof  330-lijm gespoten; 4 strepen per m1, ca. 95 g/m2. Om tijdens de test een onderdruk in de windkist te kunnen realiseren zijn in de luchtdichte betonnen onderconstructie gaten gemaakt.Eisen ten aanzien van windweerstand vastgelegd in Bouwbesluit
Windweerstand. Dat is een van de belangrijkste prestaties die een dakbedekkingssysteem moet leveren. Logisch, want je wilt vooral niet dat je dakbedekking bij een kleine storm al van het dak waait.
In het Bouwbesluit staat beschreven aan welke eisen deze weerstand tegen windbelasting precies moet voldoen. De structuur die het Bouwbesluit hierbij hanteert is eigenlijk heel simpel: bereken de windbelasting op het dak en toets of de weerstand van de dakbedekking groter of gelijk is aan deze berekende belasting.

De Unidek Wédé-Blackpearl isolatieplaten (dikte 100 mm) worden verlijmd.Windbelasting van een dak bepalen
Met een rekenprogramma kan de windbelasting op een plat dak eenvoudig worden bepaald. Dit gebeurt in overeenstemming met de norm die het Bouwbesluit 2012 daarvoor aanwijst: Eurocode NEN-EN 1991-1-41), inclusief Nationale Bijlage. De windbelasting op een plat dak wordt bepaald door de geografische locatie, de vorm en hoogte van het dak, de omgeving (bebouwing) en de openingen in het gebouw (dit in verband met overdruk).

Op de Unidek Wédé-Blackpearl - EPS-dakisolatie (fabrieksmatig voorzien van Wédébase EPS 446) - wordt de toplaag Wédéflex D4 gebrand.Windweerstand van de dakbedekking bepalen
Maar hoe bepaal je vervolgens de windweerstand van de dakbedekking? In het Bouwbesluit 2012 verwijzen ze naar NEN 67072). Deze norm zegt eigenlijk dat het dak eerst moet worden gemaakt en dat daarna op het project moet worden getest of de windweerstand wordt gehaald door het uitvoeren van een destructieve windtest op het opgeleverde daksysteem. Dit wordt in de praktijk natuurlijk niet gedaan. We willen juist vooraf over deze kennis beschikken en het gemaakte werk sparen. Hiervoor biedt NPR 67083) een oplossing: het uitvoeren van een dynamische windbelastingproef op laboratorium­schaal.

Het proefstuk (circa 3 m x 3 m) is klaar voor de test.Uitvoering van een windkistproef
In het laboratorium wordt een volledige dakconstructie opgebouwd: onder­constructie - eventuele dampremmende laag - isolatie - dakbedekkingssysteem. De afmetingen van dit proefdak zijn circa 3 m x 3 m of 2 m x 6 m. Dit is afhankelijk van de baanbreedte van de toegepaste dakbedekking en de grootte van de isolatieplaten.
Over de dakbedekking plaatsen ze een kap. In deze windkist brengen ze vervolgens - conform een bepaald patroon - cycli van zuigbelastingen aan op de dak­bedekking. Deze pulserende onderdruk voeren ze stapsgewijs op totdat het proefmodel bezwijkt. Hoe dat gebeurt verschilt.
De bevestiger wordt bijvoorbeeld uit de onderconstructie getrokken. Isolatieplaten breken. De cacheerlaag van de isolatie wordt losgetrokken.
De dakbedekking scheurt uit rond een bevestiger. De overlap van de dakbedekking trekt los. Of de kleeflaag delamineert (laat los). Het zwakste onderdeel van de constructie bezwijkt altijd het eerst.

De windkist (kap) is op het proefstuk geplaatst. De test kan beginnen.Testresultaat windkistproef
Het testresultaat van de windkistproef is de laatst volledig doorlopen belastingscyclus. Dit is de cyclus waarbij er dus geen sprake is van bezwijken van het proefmodel.
Het testresultaat druk je uit in N/bevestiger bij mechanisch bevestigde systemen. Bij (partieel) gekleefde systemen druk je het uit in kPa.
Net als het berekenen van de windbelasting is ook het uitvoeren van de windkistproef genormeerd in Europese normen.

Bezwijkbeeld van de test: delaminatie in de lijm. De isolatieplaat komt daardoor los van de ondergrond.Rekenwaarde
Het testresultaat van de windkistproef wordt vervolgens geïnterpreteerd volgens NEN 6707. Hierbij wordt het testresultaat gecorrigeerd voor allerlei aspecten die invloed hebben op de uitkomst van de windkistproef. Deze correctiefactoren zijn bedoeld om invloeden van bijvoorbeeld temperatuur, materiaal, applicatie en andere verschillen tussen de proef en de praktijksituatie te verrekenen. Het resultaat van dit gecorrigeerde testresultaat is de zogenaamde rekenwaarde. Deze rekenwaarde bedraagt over het algemeen 50% tot 75% van het originele testresultaat zoals vastgesteld met de windkistproef.

Detailopname van het  bezwijk­beeld.Toetsing
Vervolgens kan eenvoudig worden getoetst of de vastgestelde rekenwaarde voor de windweerstand minimaal gelijk is aan de waarden die zijn verkregen uit de windbelastingberekening.
De rekenwaardes voor de diverse systemen vindt u terug in de KOMO-certificaten.

Afbeelding: relatief belastingspatroon van de pulserende onderdruk.Wédéflex Verzekerde Garantie
Door de bewezen duurzaamheid, robuustheid en stormvastheid van Wédéflex dakbedekkingssystemen kan Wédéflex een uitzonderlijke garantie bieden ten aanzien van
de windweerstand. De Wédéflex Verzekerde Garantie dekt de windweerstand van een Wédéflex dakbedekkingssysteem namelijk tot het ‘niveau Bouwbesluit’.
We beperken de aansprakelijkheid niet tot bijvoorbeeld een windsnelheid van 20 m/s (= windkracht 8, stormachtig weer). Voorwaarde hierbij is wel dat het Wédéflex dakbedekkingssysteem is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Meten is weten: concreet voorbeeld windkistproef

Eind vorig jaar heeft Kiwa BDA Testing B.V. uit Gorinchem een windkistproef uitgevoerd op een dakbedekking­constructie. Deze bestond uit Wédémec Tex, Unidek Wédé-Blackpearl en Wédéflex D4. Wédéflex heeft dit proefdak in samenwerking met Kingspan Unidek en Soudal opgebouwd. De foto’s bij dit artikel geven een impressie van de opbouw van het proefdak en van de windkistproef.

De daadwerkelijke test duurde in totaal ongeveer 24 uur, verspreid over een periode van drie werkdagen.


De resultaten waren als volgt:
• proefstuk bezwijkt bij : 6,5 kPa
• bezwijkbeeld : delaminatie in lijm
• testresultaat : 6,0 kPa
• rekenwaarde (NEN 6707) : 3,0 kPa

Deze rekenwaarde komt ruwweg overeen met de windbelasting op een plat dak in Rotterdam van tien meter hoog.

Referenties:
1) NEN-EN 1991-1-4 + NB Eurocode 1: Belasting op constructies - deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting.
2) NEN 6707 - Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden.
3) NPR 6708 - Bevestiging van dakbedekkingen - Richtlijnen.
De NPR 6708 is een nadere uitwerking van NEN 6707 en geeft methoden voor het toetsen of de weerstand van de dakbedekking tegen afwaaien voldoet.